Reservation, Windows 10

Reservation : અનામત સિવાય પણ આ શબ્દના કેટલાક ઉપયોગ જાણવા જેવા ખરા. ક્લિક ટુ રીડ – Reservation

Windows 10: ૨૯ મી જુલાઈ એ પૂરી દુનિયામાં એક સાથે નવું વર્ઝન રીલીઝ કરીને માઈક્રોસોફ્ટએ સાબિત કરી દીધું કે આ વર્ઝન તેના માટે કેટલું મહત્વનું છે. વિન્ડોવ્ઝ ૧૦ ના ૫ ફીચર જે મને ગમ્યાં. 5 Reasons Why You Should Upgrade to Windows 10

Advertisements

An Alien’s misAdventure

Image

In a parallel world, aliens do exist and we all are damn sure about it. We have proof in our Hollywood and Bollywood films. This is the adventure of the alien named ‘Jadoo’ who got his name from his grandfather of the same name; we know his grandfather as he had featured in Hritik Roshan’s film ‘Koi Mil Gaya’. Having heard a lot about Bollywood, Mumbai and Preity Zinta’s eternal beauty in form of bedtime stories from his grandpa, he set out to visit Mumbai. But being slightly inexperienced in navigating a spaceship, he lost the right direction and landed in Modi’s Gujarat, to be precise on the outskirts of Rajkot.

Having the power to assume the form of a human being, Jadoo used it and turned himself into a grown man. He hid his spaceship behind the Khandheri International Cricket stadium that is on the highway, took out a motorcycle from the ship and started towards the city.

On entering the city, Jadoo got the first shocker. He was stopped by a man with big belly and dressed in white and khaki uniform whistling and waving his stick frantically at him. He said he was a policeman. Jadoo was asked to show his license and PUC certificate. Having none of them, he was asked to pay fine of Rs. 100 (Then he settled for Rs. 50 somehow). On getting the ticket, he read the city’s name and realized he was not in the Bollywood but the Dholywood (His grandpa has obviously told him a lot about film industry outside Bollywood too).  Instead of being disappointed, he decided to explore this new land.

He drove on the Ring road and came across the most adventurous drive. He could not understand why other vehicles drivers were honking loudly and overtaking him from both sides (Some of them honked in tune like good musicians). He observed some young men and  women with wires attached to their ears and driving as if they were zombies from Hollywood films, not paying attention to vehicles around them at all. He thanked his wisdom a hundred times for wearing a helmet. Then he saw a strange three-wheeled wonder. It was yellow and black in colour. It was playing very loud music and moved ahead in a zigzag manner. Suddenly, its driver flashed his right foot outside the vehicle, instantly turned right and disappeared into the traffic. Jadoo guessed that vehicle used music as fuel; the louder the music played, the faster the vehicle moved.

Couple of times Jadoo came across strange creatures that walked on four legs, right on the roads. They even sat on roads among the traffic. He even had to drive wildly when a small four legged animal ran after him barking angrily; almost had his foot on its mouth.

Image

Jadoo stopped in front of a large building with glass doors and big banners of humans hung on the walls. He saw large number of people moving in and out of it. He moved along with the crowd and went in. He soon found himself into a dark hall with seats and in front big screen flashed images of dancers. He suddenly knew this was a cinema hall and this was what he was looking for. He took an empty seat and started enjoying the film. The man on the screen reminded him of his neighbouring planet’s much known guy called Superman. After fifteen minutes, his neighbouring person bent down and released some liquid from his mouth into the darkness below seats but it fell on Jadoo’s feet. Having read about the acid attacks on people through Google news, he was struck with fear, and to save his life he ran out of the hall. When he was at a safe distance, he checked his feet. It did not hurt but only that his shoes had turned red in colour. His fear was gone when he saw many people throwing red liquid on the roads everywhere. Perhaps this was a traditional thing, he thought.

Being in the human form, he felt the inescapable urge to visit the loo. He looked around in search of a public urinal but did not find any (as is the case with most of human beings). Jadoo moved ahead on in the search at the same time trying his best to hold his bladders. Just then a huge vehicle came out of nowhere in front of his vehicle. He was about to collide and before he could do anything, a beam of light fell on him from the sky.

Jadoo found himself outside his home and an angry mother (who had four hands) staring sternly at him.

 

Image: Wikipedi, Google

 

 

My Encounter With Lord Krishna

Image

Triveni (meeting place of three rivers) , Prabhas Patan, Somnath, Gujarat

They say if you wish something truly from the bottom of your heart, the whole universe helps you in achieving it.

Before a fortnight, some of my friends were discussing books on Krishna. We talked about which books involving Lord Krishna were read. One particular book called ‘ Krushnayan ‘ soon became the centre of discussion. Everyone except I had read it. At once, I decided to buy it.

On the same day, I found myself watching ‘ Asmitaparv ‘ organized by Shree Morarji bapu at Mahuva, Bhavnagar. It is organized with a view to celebrating the writers and artists annually. It had a full one day on Lord Krishna and books written on him.

After a week, I noticed a book fair on my way to home. I don’t know why I suddenly stopped , went into the fair (as if I was being dragged!) .  Only five minutes later, I was standing at the counter paying the bill for the ‘ Krushnayan ‘ . I had no idea what compelled me to do that. Something happens on their own I guess.

I found out the book was a novel which was centred on Lord Krishna’s state of mind during his last moments of mortal life. He was cursed by Gandhari, the mother of Kauravas, to die a lonely death. So his fate takes him to Somnath. He has to witness the annihilation of his Yadav clan in a nearby jungle. The Lord while sitting under a tree is shot by a hunter with an arrow. The Lord Krishna walks towards the Triveni ( the meeting point of three rivers Kapila, Hiran, Saraswati near Somnath, seen in the image above) at Prabhas Patan and there under a tree leaves this mortal world.

The second day after buying the book, a maternal uncle called and invited my family to go to the Triveni, Prabhas Patan to perform a pooja. This is the place where people perform poojas to liberate their forefathers’ soul by bathing in the Triveni rivers.

I was wonderstruck the moment I was  invited. I guess all these successive things happened separately on their own but they all set me on a single path, the end of the road was Lord Krishna. I could see him in every place.

I still refuse to consider all these happenings as coincidences.

Jai Shree Krishna .